4237561_f248Co je Vědomá smyslnost?

Vědomá smyslnost, tak jak tento pojem používáme, je technika používající smysly k tomu, abychom se stávali více vědomými. Nezaměřuje se pouze na sexualitu. Sexualita je však klíčovým aspektem Vědomé smyslnosti, protože v sexualitě zažíváme jedny z nejintenzivnějších tělesných pocitů a emocí v životě. Vědomým prozkoumáváním své smyslnosti a sexuality pěstujeme umění, jak používat potěšení pro dosažení většího porozumění, soucitu, empatie a lásky.

Pokud je rozsah našich emocí a tělesných pocitů omezený, zaměňujeme často emoce a tělesné pocity za myšlenky. Nejsme potom v rovnováze. A když jsme příliš uvězněni ve své mysli, naše životy se dostanou z rovnováhy a nejsme zdraví. Obzvlášť lidé identifikovaní se svou myslí a trávící většinu času u počítače, se mohou dostat z rovnováhy, co se týče tělesných pocitů a emocí a myšlenek.

Zde začíná naše cesta do vědomé smyslnosti. Měníme priority, co se týče důležitosti a hodnoty tělesných pocitů a emocí v životě. Utvrzujme se v hodnotě prožívání a vyjadřování těchto emocí a tělesných pocitů směrem ke světu kolem nás.

Cesta do vědomé smyslnosti je cestou, jež nám pomáhá být více ve svém těle neboli „vtělení“. Rovněž nám pomáhá prožívat hlouběji emoce a také vnímat svou možnost volby, jak na své emoce reagovat. To je zásadní rozlišení, protože pouhý fakt, že máme silné emoce a silné reakce ještě neznamená, že máme vyrovnanější emocionální tělo než někdo, kdo si své emoce neuvědomuje a nevyjadřuje je.

Když je člověk nevědomý, reaguje na podnět na základě svých výchozích vzorců chování. Prováděním technik vnášejících uvědomění do našich výchozích vzorců a umožňujících nám reagovat v přítomném okamžiku podle vlastní pravdy, touhy a propojení sama se sebou, si vytváříme svobodu. To je esencí vědomé smyslnosti.

Proces SET pracující s tělesnými pocity, emocemi a myšlenkami (Sensation, Emotion, Thought)

Proces SET je způsob, jak získat perspektivu sám vůči sobě použitím svých tělesných pocitů, emocí a myšlenek. Když lidé mluví o „pocitech“, myslí tím často nejrůznější věci, zahrnující jak tělesné pocity a emoce, tak myšlenky, a někdy to dokonce může zahrnovat soudy o druhých. Proto používáme proces SET, abychom tak od sebe odlišili konkrétní tělesné pocity, emoce a myšlenky, které prožíváme, a věnovali jim jednotlivě pozornost. Procvičujeme sdělování svých SET (těl. pocitů, emocí a myšlenek) druhým lidem způsoby, které nás přesně charakterizují.

Akt komunikování našeho Pole Vědomí, obzvlášť popsání svých těl. pocitů, je velmi důležitý pro odlišení tělesného pocitu od emoce. V našich workshopech a seminářích podporujeme lidi ve vyslovování, zapisování a sdílení svých SET s druhými. Když si toto natrénujeme, toto odlišování tělesného pocitu od emoce, nejsme už „zajatci“ svých pocitů. Už si neprojektujeme emoce na druhé, jelikož máme jasno v tom, co jsou naše emoce. A máme více jasnosti a neutrality, což nám umožní, abychom i druhým pomohli uvolnit jejich náboje a dostat se do přítomnosti.

3 komunikační cíle

Ve Vědomé smyslnosti rozlišujeme 3 hlavní komunikační cíle: uvolnění emocí, propojení, rozhodování. Aby byli lidé přítomní a schopní se propojit s druhými a učinit rozhodnutí, musejí nejprve uvolnit své emoce. K tomu lidem doporučujeme provádět cvičení jako je Proces vědomého uvolnění emocí (Conscious Emotional Release Process), který dává plnou pozornost vždy jednomu člověku a dovolí mu, aby se zaměřil na své vlastní emoce a uvolnil je. Velmi často si lidé nejsou vědomi své potřeby emočního uvolnění, což často vede k chování a vzorcům, které neslouží ani našim zájmům a cílům, ani lidem kolem nás.

Jakmile si dopřejeme čas se uzemnit a vyjádřit své emoce, jsme připravení a dostupní k propojení se. Druhé pak můžeme vidět a vnímat bez zdeformovaného filtru svých emocí. Když komunikujeme pro propojení, zaměřujeme se na odhalování se a vnímání druhých. Existuje několik různých technik podporujících proces propojování se s druhými, jak v párech, tak ve větších skupinkách.

Poté, co jsme se propojili, můžeme ve světle svého sebe-poznání a adekvátnějšího porozumění druhým činit rozhodnutí. Činíme rozhodnutí, která berou ohled na naše emoce, ale nejsou jimi poháněna. Ve skupinách pak můžeme činit efektivnější rozhodnutí a efektivně využívat socio-kratickou metodu rozhodování. Sociokracie předpokládá dohodu, nejsou-li vysloveny námitky nebo upřesnění, což šetří cenný čas a energii. Námitky se mohou dělat pouze tehdy, když jsou kombinované s pozitivními návrhy. Když má někdo emocionální reakci nebo nějakou potřebu, je možno je vyřešit venku mimo rozhodovací proces.

Několik klíčových technik, cvičení a rituálů Vědomé smyslnosti:

Komunikování pro uvolnění emocí:

Proces vědomého verbálního uvolnění emocí

Používáme proces vědomého uvolnění, který nám pomáhá pročistit své pole vědomí od emocionálních nábojů, soudů, a dalších stažených energií v naší bytosti, zpravidla ve vztahu k druhým lidem. Jasným pojmenováním a artikulováním našich nábojů s neutrální třetí stranou odklidíme pryč své náboje a příběhy. Je velmi důležité, aby byli lidé vyškoleni v tomto přístupu a rozuměli mu. Velmi často lidé nevědomě mluví tak, aby se jim dostalo empatie a uvolnění, ale mnozí z nich si nakonec své příběhy o druhých posilují a své emocionální bloky utvrzují, tím jak mluví. Když uslyšíme něčí náboj a prostě jej poděkováním uznáme, uvolníme jej od náboje, aniž bychom jej nabrali na sebe. Lidé velmi často projevují empatii nebo poskytují rady nebo si vytvoří vlastní stres. Máte na výběr: Chcete se cítit ve svém stresu oprávněni, nebo se ho chcete zbavit! Zbavit se svého napětí a dostat se do přítomného okamžiku znamená převzít odpovědnost za svůj přítomný okamžik a převzít zodpovědnost za to, abych byl v radosti. Když mají lidé strach být v radosti, často se uchylují k obviňování druhých a okrádají se tak o možnost vytvořit si ve svém životě radost. Až budete tento proces dobře ovládat, můžete ho dělat bez druhého člověka, ale pro začátek je velmi dobré, mít průvodce, který nás v něm podpoří.

Komunikování pro propojení:

Kruh svědků

Kruh svědků je hra, kterou hrajeme, a která jednotlivcům pomáhá o sobě mluvit a druhým pomáhá zjistit, zda rezonují s tím, co je řečeno. Praktikujeme jen vnímání a bytí v pozici svědka a tím uvolňujeme náboje a stáváme se propojenějšími. Ať už vstoupíme doprostřed a přidáme se k člověku, který domluvil, nebo ne, každopádně je to pro nás příležitost pro větší porozumění a větší propojení. Jedná se primárně o techniku na propojení, ale lidé často zažívají i hluboké emocionální uvolnění a léčení. Procvičujeme co největší konkrétnost, přesnost a výstižnost; vyslovíme jen jednu větu, která vystihuje, o co nám jde. Čím více lidé věří sami sobě a druhým, tím hlouběji se můžeme vydat.

Odhalování

Tato technika je o vytváření propojení tím, že se přímo odhalíme lidem, s kterými máme nějaké emocionální téma. Sedíme ve skupině a střídáme se v popisování emocí přímo směrem k tomuto člověku nebo lidem. V tomto rituálu používáme stejný jazyk a soustředíme se na slova, která vyslovujeme. Jazyk, který používáme je důležitý, protože je v něm obsaženo naše uznání toho, že jsme zodpovědní za své emoce a že toužíme po tom se před druhými odhalit a být uviděni. Skupina zaměřuje celou svou pozornost na člověka, který se odhaluje, ne na toho, s kým tento člověk mluví. To pomáhá zdůraznit, že odhalování je o člověku, který zažívá emocionální náboj, ne o tom, ke komu mluví. Dávající se zeptá přijímajícího, zda je otevřený přijímat odhalování, a zda může důvěřovat, že odhalování vychází z upřímné touhy vytvořit více lásky, důvěry a pochopení místo pouhého uvolnění emoc. náboje.

Rituál zpětné vazby

V rituálu zpětné vazby procvičují účastníci sdílení svého vnímání druhých způsobem, který posiluje důvěru, porozumění a uvědomění. Je to zásadní technika pomáhající druhým uvidět, jak je vidí druzí. Je prováděna se záměrem lásky a růstu a je zcela založena na touze přijímajícího, který důvěřuje, že je feedback dáván z prostoru lásky a bez emocionálního náboje.

Doteková cvičení a rituály práce s tělem

Doteková cvičení a rituály práce s tělem Vědomé smyslnosti se provádějí za účelem zvýšení osobního emocionálního a tělesného uvědomění, rozšíření škály tělesných pocitů a emocí, a také pro dosažení větší pohody, uvolnění a potěšení v těle. Hlavní zaměření tohoto přístupu spočívá v zaznamenávání změn na úrovni fyzické intimity a zaznamenávání disociačních vzorců. Tato cvičení pomáhají vnést uvědomění do výchozích nebo nevědomých vzorců chování a překonat je a pomáhají lidem propojit se se svými autentickými touhami. Všechna doteková cvičení jsou prováděna na základě jasné slovní dohody o hranicích. Tak jak vstupujeme do hlubších úrovní fyzické intimity, praktikujeme přestávky, prodýchávání, vnímání, co se děje na poli vědomí a komunikaci s partnerem. Tímto způsobem uvolňujeme staré vzorce, říkáme si o to, co chceme, stanovujeme si vhodné hranice, a vstupujeme do větší síly a potěšení.